Halligkirche und Pastorat

Velkommen til Hallig Hooge

Der er me­get at op­dage på Hal­lig Hoo­ge også sel­vom du kun er her en en­kelt dag. Bes­lut dig al­le­re­de um­id­del­bart ef­ter din an­komst, om du vil til­ba­ge­lig­ge din op­le­vel­se­s­tur til fods, med en le­jet cy­kel el­ler om du øns­ker at tage tu­ren med hes­t­e­vo­gn. Vælg f.​eks. tu­ren igen­nem na­turop­le­vel­ses om­rå­det, el­ler tag di­rek­te til Jo­han­nes­kir­ken (Jo­han­nis­kir­che) fra det 17. år­hund­re­de, på Kir­ke­værf­tet (Kirch­warft). Et im­po­ne­ren­de eks­em­pel på fri­sisk bo­lig­kul­tur kan ses i Kö­nigs­pe­sel på Hans­værft (Hans­warft). Følg de roya­le spor til hjems­tavns og hal­lig­mu­seet, el­ler op­lev” en ty­pisk storm­flod på film­lær­re­det i Hoo­ges lil­le storm­flods bio­graf. I det lo­ka­le op­le­vel­se­scen­ter fra Va­de­ha­vets na­tur­bes­kyt­tel­ses­sta­ti­on, „Men­nes­ke og Va­de­ha­ve” (Mensch & Watt), gi­ver aqua­ri­er og en le­ven­de va­de­havs­mo­del dig en dyb­de­gåen­de ind­sigt i Va­de­ha­vets liv. Du kan sam­me sted også købe forskel­li­ge sou­ve­nirs, post­kort, mad, får- og lamspe­cia­li­te­ter. Forskel­li­ge caféer og re­stau­ran­ter Til­by­der mad, drik­ke og plads til at slap­pe af.

 

Hal­lig Hoo­ge er stolt af at være cer­ti­fi­ce­ret Na­tio­nal­park­part­ner. Cer­ti­fi­ce­rings primæ­re mål er at få hal­li­gens be­boe­re til be­vidst at leve ef­ter mil­jømæs­sigt bæ­re­dy­g­ti­ge og gen­nem­tænk­te kon­cep­ter. Hal­lig Hoo­ge, såvel som de and­re na­tio­nal­park­part­ne­re, ser den­ne cer­ti­fi­ce­ring som både som en ret og en pligt med hen­syn til en sær­lig ser­vice, kom­pe­tence og kva­li­tet.

 

Hvis du har lidt mere tid, så kan du også til­brin­ge din fe­rie på hal­li­gen. Li­ge­me­get om det er forår, som­mer, ef­terår el­ler vin­ter: Hoo­ge til­by­der dig mas­ser af af­veks­ling for krop, sjæl og sind.

Op­lev, ved en gå­tur langs di­get, ele­men­ter­nes ge­val­ti­ge kræf­ter på tæt hold; jord, vand, luft og sol. Hver uge bli­ver der til­budt rund­vis­nin­ger med fugle­ki­gning, gå­tu­re i va­de­ha­vet såvel som film og di­as­show. I som­mer­må­neder­ne kan der dag­ligt gen­nem­fø­res ud­flug­ter til de om­kring­lig­gen­de hal­li­ger og øer. En fe­rie på Hal­lig Hoo­ge gi­ver dig mu­lig­hed for at kom­me væk fra hver­da­gen, for på den måde at fin­de ro og kom­me til kræf­ter igen. Vi glæ­der os til at se dig – li­ge­me­get om du bli­ver en el­ler fle­re dage!

Prospekt Download

EN ELLER FLERE DAGE